skip to Main Content

Privacyverklaring

Namasté Foundation, gevestigd in de Impact Hub, Linnaeusstraat 2c, 1092 CK, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.namastefoundation.nl
p/a Impact Hub
Linnaeusstraat 2c
1092 CK Amsterdam
+31 6 816 04 976

Persoonsgegevens die wij verwerken

Namasté Foundation verwerkt je persoonsgegevens doordat je ons werk financieel ondersteunt en/of omdat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt om op de hoogte gehouden te worden van ons werk. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer (alleen bij financiële ondersteuning)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@namastefoundation.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Namasté Foundation verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming

Namasté Foundation neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Namasté Foundation) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Namasté Foundation bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens om donaties te verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw donatie(s) te beheren en in te zamelen. Dit omvat het gebruiken van uw persoonsgegevens om potentiele donateurs actief te benaderen via online nieuwsbrieven. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een juridische verplichting en op basis van het uitvoeren van een donateursovereenkomst. Voor dit doeleinde zullen uw persoonsgegevens bewaard worden zolang als u bereid bent om ons te steunen en voor minstens 10 jaar na beëindiging van uw overeenkomst om u op de hoogte te houden van ons werk. Na deze termijn zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze nieuwsbrieven
Wij gebruiken samengevoegde persoonsgegevens om het gedrag van klanten te analyseren en onze nieuwsbrieven, campagnes en diensten daarop aan te passen, zodat we ervoor kunnen zorgen te zorgen dat onze klanten relevante informatie ontvangen. Dit betekent dat we registreren hoe vaak u onze nieuwsbrieven leest, hoe vaak onze websites bezoekt en op welke pagina’s u klikt. Voor dit doeleinde zullen uw persoonsgegevens bewaard worden zolang als u bereid bent om ons te steunen en voor minstens 10 jaar na intrekking van uw overeenkomst om u op de hoogte te houden van ons werk. Na deze termijn zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen.

Om aan de wet te voldoen
In sommige gevallen verwerkt Namasté Foundation uw persoonsgegevens om aan wet- en regelgeving te voldoen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er belastingverplichtingen of verplichtingen gerelateerd aan bedrijfsvoering van toepassing zijn. Om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan overheidsinstanties of aan toezichthoudende autoriteiten. Voor dit doeleinde zullen uw persoonsgegevens bewaard worden zolang als u bereid bent om ons te steunen en voor minstens 7 jaar om aan wettelijke verplichtingen en meldplichten te voldoen, tenzij langer vereist is op grond van de verstrekte overheidssubsidie. Na deze termijn zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Namasté Foundation verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Namasté Foundation blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Namasté Foundation gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Namasté Foundation en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@namastefoundation.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Namasté Foundation wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Namasté Foundation neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@namastefoundation.nl

Back To Top