skip to Main Content

Namasté Foundation's impact

Namasté Foundation werkt daar waar de meeste positieve impact te creëren is. Door de vrouwen van Nepal een opstap te bieden werken we aan een betere toekomst voor moeder, kind en iedereen in de directe omgeving.

Het doel van Namasté Foundation

Iedereen verdient een leven boven de armoedegrens.  Namasté Foundation is ervan overtuigd dat mensen een intrinsieke motivatie hebben om zelfredzaam te zijn en graag een bijdrage leveren aan de gemeenschap waarin zij leven. In situaties van armoede ontbreekt daartoe vaak de eerste opstap. Namasté Foundation faciliteert deze opstap. Hiermee dragen we bij aan de Sustainable Development Goals #1 (No poverty) en #5 (Gender equality).

Vaardigheidstrainingen voor vrouwen in Nepal

De opstap die het Women Empowerment Project levert stelt de vrouwen die de training ondergaan in staat een economisch en sociaal zelfredzaam bestaan op te bouwen. Dit wordt bereikt met het bieden van opleiding en vaardigheidstrainingen, door te werken aan de ontwikkeling van hun vaardigheden en het vergaren van een plek op de arbeidsmarkt.

Leningen voor het maken van een vliegende start

Na afronding van de training krijgen de vrouwen de optie om een kleine lening aan te nemen. Met deze lening kunnen ze een vliegende start maken met hun eigen bedrijf. Zo creëren ze op eigen kracht, en dus met behoud van eigenwaarde, de duurzame (financiële) stabiliteit en een aanvaardbare en gezonde leefsituatie voor zichzelf en hun kinderen.

Impact metingen geven inzicht in sociale waarde

Namasté Foundation hecht grote waarde aan het boeken van duurzame resultaten. Daarom wordt de impact en de sociale waarde continue gemeten om de vrouwen zo goed mogelijk te helpen. Aan de hand van de resultaten passen we de trainingen aan en bieden we ondersteunende cursussen.

Hoeveel impact maakt het Women Empowerment Project eigenlijk? Een belangrijke vraag. Hieronder wordt getoond hoe het Namasté Foundation afgaat in het bereiken van de gestelde doelen. Door de vrouwen te interviewen en te vragen naar hun ervaringen kwamen we tot onderstaande resultaten:

72% ervaart een (zeer) positieve verandering

Van de bijna honderd geïnterviewde vrouwen liet 72% weten dat ze een positieve tot zeer positieve verandering merkten, na afronding van het Women Empowerment Project. Vele zijn een eigen bedrijf gestart, hebben een lening aangenomen en hebben zo een vliegende start gemaakt.

65% zag hun zelfwaarde stijgen

Zelfwaarde is onderzocht als containerbegrip bestaande uit gevoelens van trots, zelfvertrouwen, onafhankelijkheid en de mate waarin ze gediscrimineerd worden. 65% van de trainees zag hun zelfwaarde stijgen. De stijging van zelfwaarde komt vaak voort uit het hervinden van een plek in de maatschappij.

73% deed hun inkomens stijgen

Veel van de trainees blijken entrepreneur! Het aannemen van een kleine lening biedt een overgrote meerderheid de mogelijkheid om een succesvolle onderneming te starten. Na een eerste lening kunnen ze, na terugbetaling, een tweede, derde of vierde aannemen. Dit doet hun bedrijf alsmaar groeien, wat zorgt voor een stijging van inkomsten.

65% verbeterden hun gezondheid

Meer inkomen zorgt voor een betere levensstandaard. Een betere levensstandaard zorgt voor een betere gezondheid. Niet alleen voor de vrouwen, maar ook vaak voor hun kinderen. Gelukkig verkeerden een groot deel van de vrouwen al in goede gezondheid en biedt het hogere inkomen vooral meer zekerheid.

Moeders en hun kinderen

Uit de interviews werd duidelijk dat alle kinderen van de participanten gezond zijn en naar school gaan. Wanneer het goed gaat met de moeder, gaat het goed met het kind. Nu de moeders een hoger inkomen hebben, kunnen de kinderen langer naar school gaan, wordt de kans op het vervroegd verlaten van school aanmerkelijk kleiner en is de kwaliteit van genoten educatie op termijn hoger.

Microlening voor eigen bedrijf

Een maand na afronding van de training beginnen de vrouwen met het terugbetalen van de aangenomen microlening. Twee jaar na verstrekking van de lening moet de eerste lening in principe volledig zijn terugbetaald. Na terugbetaling van de eerste lening krijgen ze de mogelijkheid om een tweede, derde of vierde lening aan te nemen. Vooralsnog betalen 100% van de trainees de aangenomen microleningen terug.

Dat trainen waar behoefte naar is

Elk jaar vinden er twee trainingsperiodes plaats. Elke trainingsperiode biedt plaats voor 25 vrouwen. Een trainingsperiode heeft een duur van 3 maanden. Het onderwerp van de training is afhankelijk van de vraag uit de omgeving. Tot nog toe zijn er trainingen geweest op het gebied van Sewing (naai- en handwerk) en Agriculture (landbouw).

Sociale waarde

De waarde die Namasté Foundation met het Women Empowerment Project creëert is in wezen niet in financiële termen uit te drukken. Toch is dit de enige manier om aan te duiden wat het re- sultaat is van de activiteiten die het project verwezenlijkt. Om een beeld te krijgen van de impact wordt deze in euro’s uitgedrukt. Namasté Foundation meet op deze manier de sociale waarde. Uit de impact meting blijkt dat elke geïnvesteerde euro een sociale waarde heeft tot €4,14.

Lees meer in de Namasté Foundation Impactmeting

Elke geïnvesteerde euro
heeft een sociale waarde tot

€4,14

Jaarverslag

In ons jaarverslag leggen wij jaarlijks verantwoording af over de aan ons toevertrouwde donaties. Je kunt de jaarverslagen hieronder inzien. De onderliggende jaarrekeningen samengesteld door Gjald Accountants zijn op te vragen via info@namastefoundation.nl.

Lees hier het Jaarverslag 2018 – 2019

Jaarverslag 2017 – 2018
Jaarverslag 2016 – 2017
Jaarverslag 2015 – 2016
Jaarverslag 2014 – 2015
Jaarverslag 2013 – 2014
Jaarverslag 2012 – 2013
Jaarverslag 2009 – 2011 (12,6 MB)

Jaarrekening

In onze jaarrekening tonen wij een overzicht van de financiële situatie van het afgelopen boekjaar. Je kunt jaarrekeningen van eerdere jaren hieronder inzien. De jaarrekeningen zijn samengesteld door Gjald Accountants. Onderstaande documenten zijn door het bestuur ondertekend. De ondertekende exemplaren liggen ter inzage ten kantore van Namasté Foundation.

Lees hier de Jaarrekening 2019-2020

Jaarrekening 2018 – 2019
Jaarrekening 2017 – 2018
Jaarrekening 2016 – 2017
Jaarrekening 2015 – 2016
Jaarrekening 2014 – 2015
Jaarrekening 2013 – 2014
Jaarrekening 2012 – 2013
Jaarrekening 2011 – 2012
Jaarrekening 2010 – 2011
Jaarrekening 2009 – 2010

Back To Top